Z6_PPGAHG800HD440QNTOUJIE2JE4
Z7_PPGAHG800HD440QNTOUJIE2J91

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 21.12.2021

Декларация за достъпност от Областна администрация  - Русе

Раздел 1 - Задължително съдържание

Областна администрация – Русе се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://ruse.egov.bg . Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Областна администрация – Русе са следните:
 

 Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои елементи като видео клипове и инфографики.

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е приложимо

Чрез интернет страницата не се предлага стрииминг на аудио и видео съдържание.

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично осигурено

Спазено е с изключение на инфографиките и блок схеми, които предполагат съдържание в графична форма

Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено

Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично, или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:

Няма осигурени.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 30.11.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: не е извършвана

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: не е извършвана
 

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, съставена от собственика на уебсайта
 
Обратна информация и данни за контакт:
 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните начини:

  • Да ги изпратите на електронен адрес: governor@ruse.egov.bg;
  • Да използвате контактната форма за обратна връзка в интернет сайта;
  • Да ги изпратите по поща или куриер на адрес 7000 Русе, пл. „Свобода“ №6, Областна администрация – Русе;
  • Да ги податете на място в центъра за административно обслужване на Областна администрация – Русе, разположен на партерния етаж в сградата на администрацията на адрес 7000 Русе, пл. „Свобода“ №6

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/contacts/form-of-contact

Процедура по прилагане

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определен следния ред за разглеждане на сигнали:

Сигналите получени в Областна администрация – Русе, независимо чрез кой от начините за обратна връзка, се разглежда в срок до един месец от постъпването му. В същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността. В отговора се посочва срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", ако Областна администрация - Русе:

2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност;
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини:

  • в деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000;
  • по електронен път на  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2 - Препоръчително съдържание

Областна администрация - Русе се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт.
Областна администрация – Русе се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта:
30.11.2021 г.