Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EE5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31S4

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2021

Правно информационна система „ Лакорда";

Документооборотна система „Archimed eProcess” 2018;

Счетоводна информационна система „Ажур";

Омекс-заплати.