Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36S3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M5

Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Заявлението може да бъде в свободен текст /написано на ръка, на пишеща машина или на компютър/ или по образец /виж прикачения документ - Заявление за достъп до информация по ЗДОИ/.