Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3622
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M7

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

На основание чл.35, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, за предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗДОИ, когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.