Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3623
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E4

Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал.1, предл. второ от ЗДОИ, Достъп до обществена информация се предоставя и въз основа на устно запитване. 

В алинея 3 на същата разпоредба е предвидено, че в случай че заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той да може да подаде писмено заявление.