Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36S2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M6

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2023

Съгласно чл. 20 от ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен, като разходите по предоставяне на обществена информация  се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Наредба № Н-1/07.03.2022г. на Министъра на финансите според вида на носителя, както следва:

1. Хартия А4 - 0,01 лв. за 1 лист;

2. Хартия А3 - 0,02 лв. за 1 лист;

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 0,02 лв. за 1 стр.;

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 0,04 лв. за 1 стр.;

5. CD диск 700 MB - 0,26 лв. за 1 бр.;

6. DVD диск 4,7 MB - 0,30 лв. за 1 бр.;

7. DVD диск 8,5 MB - 0,67 лв. за 1 бр.;

8. USB флаш памет 4 GB - 3,46 лв. за 1 бр..;

9. USB флаш памет 8 GB - 5,72 лв. за 1 бр.;

10. USB флаш памет 16 GB - 7,93 лв. за 1 бр.;

11. USB флаш памет 32 GB - 9,47 лв. за1 бр.