Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3
Архив

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Русе е консултативен орган създаден в изпълнение на чл. 3б от Кодекса на труда.
Председател е заместник областен управител на област Русе.
Областният съвет е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпроси, свързани с:
1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. здравословните и безопасните условия на труд;
3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. общественото и здравното осигуряване;
5. доходите и жизненото равнище;
6. въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. трудови и социални конфликти.
Областният съвет координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Съвета страни.