Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2021

Предоставяните от Областна администрация Русе административни услуги може да заявите лично в Център за административно обслужване на адрес град Русе, пл. „Свобода“ №6. Услуга за която се дължи такса може да бъде заплатена на място, чрез ПОС-терминално устройство с дебитна или кредитна карта.

Ако желаете да заявите извършването на услуга по електронен път направете това, чрез секция "Административно обслужване", раздел  "Електронни административни услуги" в сайта на областната администрация.

С П И С Ъ К

на административните услуги, предоставяни от Областна администрация  Русе

* ИИСДА - Интегрираната информационна система на Държавната администрация

  Код на услугата в ИИСДА* Звено Наименование на услугата
      Държавна собственост /ДС/
1 1978 ДС Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
2 1963 ДС Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
3 1972 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
4 1983 ДС Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
5 1979 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността 
6 2529 ДС Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд
       
      Регионално развитие и териториално устройство /РР и ТУ/
7 1961 РР и ТУ Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
8 1966 РР и ТУ  Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
9 1967 РР и ТУ  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
10 1981 РР и ТУ  Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
11 1974 РР и ТУ  Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
12 1968 РР и ТУ  Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
13 1975 РР и ТУ  Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
14 2389 РР и ТУ  Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
15 1984 РР и ТУ  Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
16 1976 РР и ТУ  Презаверяване на разрешение за строеж
17 1980 РР и ТУ  Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж
18 1969 РР и ТУ  Регистриране на технически паспорт на строеж
19 1962 РР и ТУ  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
20 2469 РР и ТУ

Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

       
      Услуги, предоставяни от всички администрации
21 2134   Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
22 2133   Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
23 2   Предоставяне на достъп до обществена информация
24 2972  

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации