Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2020 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 05.06.2023

     Рег. №/Дата

              Име и фамилия

           Длъжност

Основание за подаване на

             декларацията

         Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

108/29.04.2020г.

Владимир Босаков

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

2

109/29.04.2020г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

3

110/05.05.2020г.

Илка Костадинова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

4

111/05.05.2020г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

5

112/05.05.2020г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

6

113/07.05.2020г.

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

7

114/08.05.2020г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

8

115/11.05.2020г.

Вероника Гечева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

9

116/12.05.2020г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

10

117/14.05.2020г.

Александър Корфонозов

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

11

118/14.05.2020г.

Ивелина Пенчева

Директор дирекция АПОФУС

 

Х

 

 

 

 

12

119/14.05.2020г.

Красимира Кънчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

13

120/14.05.2020г.

Даниела Димитрова

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

14

121/14.05.2020г.

Ани Манасиева-Върбанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

15

122/14.05.2020г.

Павлина Бранкова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

16

123/14.05.2020г.

Галина Цветанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

17

124/14.05.2020г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

18

125/15.05.2020г.

Елица Петкова

Началник на отдел АКРР

 

Х

 

 

 

 

19

126/15.05.2020г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

20

127/15.05.2020г.

Надежда Шанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

21

128/15.05.2020г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

22

129/15.05.2020г.

Огнян Атанасов

Началник на отдел ДС

 

Х

 

 

 

 

23

130/15.05.2020г.

Иваничка Банчева

Директор дирекция АКРРДС

 

Х

 

 

 

 

24

131/15.05.2020г.

Наталия Иванова

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

25

132/15.05.2020г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

26

133/15.05.2020г.

Десислава Йорданова

Юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

27

134/15.05.2020г.

Момчил Абрашев

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

28

135/18.05.2020г.

Десислава Пенчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

29

136/18.05.2020г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2020 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.